Aquator

Regulamin konkursu „Łyk świątecznej inspiracji”

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Łyk świątecznej inspiracji” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez firmę GREKOS Sp. z o.o. z siedzibą w Bojszowach 43-220, ul. Gaikowa 41A, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS: 0000842713 , NIP:6462982851, REGON:386118001, adres e-mail: biuro@grekos.com.pl numer telefonu: 32 555 04 51 (dalej: „GREKOS”). Konkurs prowadzony będzie na portalu Facebook na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/domowezrodlozdrowia/

Organizatorem konkursu jest – GREKOS - dalej „Organizator“. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 3.12.2020 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 16.12.2020 r.(do godziny 23.59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany oraz organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs.

 

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

1. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ukończyła 13 lat i posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,

3. Nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,

4. Zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

5. Wykonała Zadanie Konkursowe.

Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 - 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

 

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

1. Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na profilu GREKOS (https://www.facebook.com/domowezrodlozdrowia/ ) w serwisie Facebook komentarza jako odpowiedzi do posta konkursowego, w którym określony jest temat zadania, które brzmi:

„Pokaż nam swój przepis na idealny, grudniowy napój na zimowy wieczór: zaskocz nas i przygotuj własną recepturę herbaty lub naparu, którą podzielisz się w formie zdjęcia”.

2. Uczestnik zobowiązany jest do swojej odpowiedzi dołączyć zdjęcie, film, rysunek, GIF ilustrujący proponowany przepis.

3. Organizator wybierze 11 najbardziej kreatywnych zadań i nagrodzi każdego z ich autorów nagrodami:

Miejsce Pierwsze:

· Jonizator wody Aquator model VIVO Silver+.

Dziesięć nagród pocieszenia (dla dziesięciu różnych Uczestników)

· Książka “Woda jonizowana: czy można nie chorować?” autorstwa Andrzeja Więckowskiego i Telesforasa Lauceviciusa

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej w dniach 17-18.12.2020 r. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 21.12.2020 r. w prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres korespondencyjny, numer telefonu. Nagrody zostaną wysłane zwycięzcom przesyłką kurierską do dnia 31.12.2020 r.

5. Organizator nie jest zobowiązany do uzasadnienia wyboru odpowiedzi, o których mowa w ust. 2.

6. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:

- Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika,

- Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.

- Korzystanie przez GREKOS z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.

7. Uczestnik wyraża zgodę na to, aby Zadanie Konkursowe zostało wykorzystane do stworzenia grafiki, która będzie mogła zostać opublikowana na profilu na Facebook i stronie internetowej GREKOS www.domowezrodlozdrowia.pl.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

a) niezgodnych z regulaminem serwisu Facebook,

b) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

c) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Organizator - firma GREKOS Sp. z o.o. z siedzibą w Bojszowach 43-220, ul. Gaikowa 41A, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS: 0000842713 , NIP:6462982851, REGON:386118001, adres e-mail: biuro@grekos.com.pl numer telefonu: 32 555 04 51 (dalej: „GREKOS”)

2. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), pkt c), pkt f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Uczestnik Konkursu ma prawo:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

4. Uczestnik może skorzystać z powyższych uprawnień poprzez przesłanie pisemnego wniosku na adres mailowy: info@domowezrodlozdrowia.pl bądź listownie na adres Administratora.

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Konkursu, w tym komunikacji z Uczestnikami, oraz w celu przekazania Nagród. W tym zakresie Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników podmiotowi trzeciemu w oparciu o stosowną umowę powierzenia. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

6. Zwycięzcy ( w tym osoby, które otrzymają nagrodę pocieszenia) zobowiązani są do przekazania Organizatorowi danych w postaci adresu zamieszkania oraz numeru telefonu w celu przekazania nagrody.

7. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

9. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych Organizatorowi danych osobowych w celu realizacji Konkursu, a poszczególni zwycięzcy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w celu wydania nagrody i realizacji obowiązku podatkowego wynikającego z przepisów obowiązującego prawa.

 

§ 5 Decyzje Organizatora

Decyzje Organizatora dotyczące przebiegu Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej https://domowezrodlozdrowia.pl oraz w siedzibie Organizatora. Wszystkie treści mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej Rozumiem

Tutaj kupisz jonizatory wody aQuator

kontakt@mediasklep24.pl

sklep@naturazdrowie.pl

kromolickaan@gmail.com

bok@med-life.pl

sklep@zdrowie-dom.pl

info@ozoneo.pl

olimpiafit@vip.onet.pl

sklep@grugo.eu