Jonizatory Wody aQuator

REGULAMIN PROMOCJI „TESTUJ JONIZATORY AQUATOR PRZEZ 30 DNI”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa warunki i zasady promocji „TESTUJ JONIZATOR WODY AQUATOR PRZEZ 30 DNI”(dalej Promocja), w szczególności warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Promocji.
2. Organizatorem Promocji jest Grekos sp. z o.o., ul. Gaikowa 41A, 43-220 Bojszowy (dalej Organizator).
3. Promocja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Niniejszy Regulamin nie wyłącza uprawnień
przyznanych Uczestnikom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4. Udział w Promocji jest dobrowolny i oznacza wyrażenie przez Uczestnika Promocji zgody na warunki i zasady Promocji określone niniejszym Regulaminem.
5. Promocja obejmuje wyłącznie produkty (dalej Jonizatory wody): jonizatory wody aQuator: modele:
• aQuator Vivo Silver+
• aQuator Vivo Classic
• aQuator Silver+
• aQuator Classic
• aQuator Mini Silver+
• aQuator Mini Classic
nabyte wyłącznie przez konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego w Sklepach współpracujących z Organizatorem (dalej Sklepy), oznaczonych znakiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§ 2. ZASADY PROMOCJI

1. Celem Promocji jest umożliwienie każdemu Uczestnikowi: wypróbowania (przetestowania) Jonizatora wody, zweryfikowania jego funkcjonalności zakupionego w jednym ze Sklepów i uzyskanie informacji w zakresie satysfakcji z użytkowania, a w przypadku braku zadowolenia z zakupionego Jonizatora - umożliwienie Uczestnikowi zwrotu zakupionego w Sklepie, w którym został zakupiony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma zasięg ogólnopolski.
Promocja dotyczy zakupu nowych Jonizatorów wody objętych Promocją w Sklepach, prowadzących swoją działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Promocja dotyczy wyłącznie nowych Jonizatorów wody objętych Promocją zakupionych w Sklepach, które wystawią dokument (paragon lub fakturę) zawierający polski numer NIP.
4. Promocja trwa od 10.06.2021 – 30.12.2022 do godziny 24.00, pod warunkiem, że data zakupu Jonizatora wody objętego Promocją mieści się w okresie obowiązywania Promocji. Oznacza to, że Jonizator wody zakupiony 30.12.2022 do godziny 24.00 uczestniczy w Promocji i zwrotu można dokonać do 30 dni od daty zakupy.
5. Uczestnikiem Promocji może zostać wyłącznie osoba fizyczna spełniająca łącznie wszystkie poniższe kryteria:
- jest pełnoletnia, tj. ukończyła 18 lat,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- posiada rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- w okresie trwania Promocji dokona w jednym ze Sklepów zakupu Jonizatora wody, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej Uczestnik).
6. Uczestnikiem Promocji nie może być osoba współpracująca lub pozostająca w stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, osoby prowadzące razem i pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
8. Uczestnik uzyska prawo do zwrotu do Sklepu Jonizatora wody w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia zakupu oraz jednocześnie prawo do uzyskania zwrotu od Sklepu równowartości kwoty stanowiącej cenę brutto zakupionego Jonizatora wody w przypadku braku zadowolenia Uczestnika z zakupionego Jonizatora wody, z tym jednak zastrzeżeniem, że zwracana przez Sklep kwota w żadnym przypadku nie będzie (nie może być) wyższa niż cena sprzedaży brutto, widniejąca na dokumencie sprzedaży.
8. Uczestnik może wziąć udział w Promocji wyłącznie jeden raz.
9. Dokonując zwrotu Uczestnik jest zobowiązany wysłać za pośrednictwem poczty wraz z załączonym formularzem (załącznik nr 2), dowodem zakupu Jonizatora wody oraz kompletnym Jonizatorem wody w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia zakupu do Sklepu, w którym został zakupiony.
10. Dzień dostarczenia formularza wraz z załączonym dowodem zakupu Jonizatora wody oraz kompletnym Jonizatorem wody, jest dniem zgłoszenia przez Uczestnika zwrotu Jonizatora wody oraz jednocześnie żądania zwrotu wydatkowanej na Jonizator wody kwoty, na zasadach i w wysokości określonych w Regulaminie.
7. W formularzu konieczne jest opisanie przez Uczestnika powodów braku zadowolenia z zakupionego Jonizatora wody.

 

§ 3. ZASADY ZWROTU PRODUKTU

1. Z chwilą dostarczenia do Sklepu Jonizatora wody zgodnie z pkt 9 §2 Uczestnik może otrzymać zwrot wydatkowanej na Produkt kwoty, na zasadach i w wysokości określonych w §2 pkt 8 Regulaminu, pod warunkiem, że Jonizator wody:
a) spełnia swoje wszystkie funkcje, do których jest przeznaczony;
b) nie posiada jakichkolwiek zarysowań lub uszkodzeń (wewnętrznych lub zewnętrznych);
c) jest w oryginalnym opakowaniu (pudełku), w którym został zakupiony;
d) zawiera wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne oryginalne w momencie zakupu (wyjątek stanowią: membrany i srebrna elektroda w określonych modelach, które mogą nosić ślady użytkowania, przy czym elektrodę srebrną Użytkownik zobowiązany jest zwrócić razem z Jonizatorem wody, ale nie może nosić znamion jakichkolwiek uszkodzeń; Użytkownik nie ma obowiązku zwrotu zużytych membran).
e) Jonizator wody zwrócony zostanie wraz z uzupełnionym i wydrukowanym formularzem zwrotu oraz
dokumentami, tj. kartą gwarancyjną, instrukcją obsługi oraz dowodem zakupu Jonizatora wody, który
Uczestnik otrzymał przy zakupie (paragon lub faktura) w Sklepie.
f) Jonizator wody musi być zwrócony czysty. W przeciwnym razie Sklep ma prawo potrącić 70 złotych, odejmując należność od wartości Jonizatora wody.
2. Uczestnik zobowiązany jest do wysłania na swój koszt i ryzyko Jonizator wody w oryginalnym opakowaniu, w którym został zakupiony, z akcesoriami oraz materiałami dodatkowymi zgodnie z zasadami Regulaminu na adres Sklepu, w którym został zakupiony z dopiskiem „TESTUJ JONIZATORY AQUATOR PRZEZ 30 DNI” w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia zakupu.
3. W przypadku wysłania przez Uczestnika Jonizatora wody z przekroczeniem terminu 30 dni, Sklep ma prawo odmówić Uczestnikowi przyjęcia zwracanego Jonizatora wody.
4. Sklep z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, dokona zwrotu na rzecz Uczestnika wydatkowanej na Jonizator wody kwoty, na zasadach i w wysokości określonych Regulaminie, na rachunek bankowy Uczestnika wskazany w formularzu w terminie do 30 dni (trzydziestu) dni od daty otrzymania zwrotu Jonizatora wody.
5. Zwrotu kwoty na konto Uczestnika wg zasad Regulaminu dokonuje wyłącznie Sklep, w którym Jonizator wody został zakupiony.

 

§ 4. DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także: „RODO”) administratorem danych osobowych Uczestników w związku z realizacją Promocji są Sklepy współpracujące z Organizatorem oznaczone znakiem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. (Administrator);
2. Dane osobowe podane w związku z organizacją Promocji przetwarzane są:
a) w celu udziału w Promocji, w tym m. in. w celu zwrotu przez Uczestnika Jonizatora wody oraz uzyskania przez Uczestnika równowartości kwoty stanowiącej cenę brutto zakupionego Jonizatora wody w przypadku braku zadowolenia Uczestnika z zakupionego Jonizatora wody oraz rozpatrywania reklamacji.
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zwrotu przez Uczestnika Jonizatora wody oraz uzyskania przez Uczestnika równowartości kwoty stanowiącej cenę brutto zakupionego Jonizatora wody w przypadku braku zadowolenia Uczestnika z zakupionego Jonizatora wody
c) odbiorcami danych osobowych jest: Sklep, w którym, został zakupiony Jonizator wody.
d) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Promocji lub do zakończenia i rozliczeniu Promocji, w tym dochowania obowiązków publicznoprawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi późnej,
e) przetwarzanie danych osobowych obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, podpis, nr telefonu, adres zamieszkania, datę zakupu Jonizatora wody, adres e-mail, nr rachunku bankowego,
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w RODO.
4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, osoba przekazująca dane
Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2021
2. Regulamin Promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod
adresem: www.domowezrodlozdrowia.pl
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące
przepisy.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Dowiedz się więcej Rozumiem

Tutaj kupisz jonizatory wody aQuator

kontakt@mediasklep24.pl

sklep@naturazdrowie.pl

kromolickaan@gmail.com

bok@med-life.pl

sklep@zdrowie-dom.pl

info@ozoneo.pl

olimpiafit@vip.onet.pl

sklep@grugo.eu

sklep@kawkaje.com

info@zdrowiemojapasja.pl